Apa itu konsep hukum?

Apa itu Konsep Hukum?

Lalu, apa itu konsep hukum? Dalam ilmu hukum, terdapat suatu istilah "konsep hukum." Konsep hukum berbeda dengan asas hukum, teori hukum mau pun norma hukum.